Το Πρόγραμμα «Dentist Pass» αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών.

Ελλάδα 2.0

Δείτε την Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Δείτε το ΦΕΚ Β2659 21-4-2023ΦΕΚ Β4117 τις Τεχνικές Οδηγίες και τις Τροποποιημένες Τεχνικές Οδηγίες.

 

Σημαντικές ανακοινώσεις για δικαιούχους του Προγράμματος Dentist pass:

----

Μία αίτηση είναι επιτυχής και μεταβαίνει στο στάδιο “ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ”, μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί το σύνολο των τέκνων που περιλαμβάνει.

Εάν ένα ωφελούμενο τέκνο δεν διασταυρώνεται αυτόματα, ο δικαιούχος:

α. είτε θα πρέπει να αναρτήσει κατάλληλο δικαιολογητικό, για να τεκμηριώσει τη σχέση του με το συγκεκριμένο τέκνο
β. είτε θα πρέπει να διαγράψει το συγκεκριμένο τέκνο από την αίτηση, προκειμένου αυτή να προχωρήσει όπως προβλέπεται για τα υπόλοιπα δηλωθέντα τέκνα.

Εφόσον για ένα τέκνο που δεν επιβεβαιώνεται αυτόματα δεν υποβληθεί δικαιολογητικό ή δεν υπάρξει διαγραφή του, η αίτηση παραμένει σε κατάσταση απόρριψης και δεν προχωρά σε επόμενο στάδιο.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 • Ως ημερομηνία λήξης του δικαιώματος υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, αλλά η σχέση μεταξύ Δικαιούχου και συγκεκριμένου Ωφελούμενου δεν διασταυρώθηκε ηλεκτρονικά ορίζεται η Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.
 • Σε περίπτωση απόρριψης των δικαιολογητικών που αναρτήθηκαν από τον Δικαιούχο προς τεκμηρίωση του δικαιώματός του να αιτηθεί για έναν συγκεκριμένο ωφελούμενο, είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεως μέχρι την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023.
 • Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικό με την καταλληλόλητα δικαιολογητικού που σκοπεύετε να αναρτήσετε, παρακαλούμε να ενημερώνεστε από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού 2102154936, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.
 • Μετά την παρέλευση των προθεσμιών (α) υποβολής αιτήσεων (Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023), (β) υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών (Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023) και (γ) υποβολής ενστάσεων (Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023) κατά περίπτωση, δεν είναι πλέον δυνατή καμία ενέργεια των δικαιούχων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.
 • Όσες αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση απόρριψης μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής (λόγω κάποιου ωφελούμενου που απορρίφθηκε), αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους ωφελούμενους που έχουν ήδη διασταυρωθεί επιτυχώς, θα θεωρηθούν μερικώς εγκεκριμένες και θα προωθηθούν αυτόματα στο επόμενο στάδιο (έγκριση – πληρωμή) μόνο ως προς το σκέλος των επιτυχώς διασταυρωθέντων ωφελούμενων.

 

----

Η προθεσμία τροποποίησης εγκεκριμένων αιτήσεων για την αναδρομική δήλωση τέκνων που έχουν γεννηθεί κατά το ημερολογιακό έτος 2017 λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης 25 Ιουλίου 2023.

 

Ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός δεν ισχύει για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί λόγω του ότι συμπεριελάμβαναν τέκνα γεννημένα κατά το 2017. Απορριφθείσες αιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι δυνατόν να τροποποιηθούν έως την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος, δηλ. έως 22 Οκτωβρίου 2023.

 

----

Από την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τρίτης 25 Ιουλίου 2023

θα είναι δυνατή η αναδρομική δήλωση τέκνων που έχουν γεννηθεί κατά το ημερολογιακό έτος 2017 μέσω τροποποίησης υφιστάμενης αίτησης που βρίσκεται σε στάδιο “ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ”.

 

Για Οδηγίες ανάλογα με την κατάσταση της αιτήσεώς σας πατήστε εδώ.

Ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός δεν ισχύει για αιτήσεις που έχουν απορριφθεί λόγω του ότι συμπεριελάμβαναν τέκνα γεννημένα κατά το 2017. Απορριφθείσες αιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι δυνατόν να τροποποιηθούν έως την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος, δηλ. έως 22 Οκτωβρίου 2023.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το Πρόγραμμα «Dentist Pass»;

Tο Πρόγραμμα «Dentist Pass» αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών. Εντάσσεται στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»» (κωδικός Δράσης 16783) και υλοποιείται στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής με ομάδα στόχο τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και την εμπέδωση της φιλοσοφίας της προληπτικής οδοντιατρικής και της ενημέρωσης γονέων και παιδιών για την ανάγκη της επιμελούς φροντίδας της στοματικής κοιλότητας, ώστε τα τελευταία να μεγαλώσουν χωρίς οδοντιατρικά προβλήματα. Περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, φθορίωση και εν γένει παροχή οδηγιών για τη στοματική υγιεινή των παιδιών.

 

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Dentist Pass»;

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος «Dentist Pass» είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2017, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

 

Ποιος μπορεί να αιτηθεί για το «Dentist Pass»;

Η ενίσχυση λαμβάνεται για λογαριασμό κάθε ωφελούμενου παιδιού από ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του Προγράμματος «Dentist Pass». Το φυσικό αυτό πρόσωπο, στο οποίο πιστώνεται το ποσό της ενίσχυσης, νοείται ως ο Δικαιούχος της ενίσχυσης.

 

Σε ποιο ύψος ανέρχεται η οικονομική ενίσχυση μέσω «Dentist Pass»;

Το ύψος της ενίσχυσης ανά ωφελούμενο (παιδί) ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ευρώ (40€). Η οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο πιστώνεται στον δικαιούχο σε μoρφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (Dentist Pass). Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να καλύψει το σύνολο ή τμήμα του πραγματικού κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου παιδιού ή των ωφελούμενων παιδιών έως του ανωτέρω ποσού. Το χρηματικό ποσό της ενίσχυσης δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους αποκλειστικά για την πληρωμή πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους για τους οποίους έχει εξ αρχής εκδοθεί και προορίζεται. Δεν επιτρέπεται χρήση του ποσού αυτού για άλλο σκοπό, αξιοποίησή του από τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

 

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για το «Dentist Pass»;

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 23η Μαΐου 2023.  

Οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους ως εξής: 

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1, από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 2, από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3, από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 4, από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5, από τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 6, από την Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7, από την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 8, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9, από την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 0, από τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

 

Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ μπορεί να γίνεται από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 για όλους τους ΑΦΜ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (για όλα τα ΑΦΜ και για υποβολή είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ), ως λήξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.

 

Ποια είναι τα βήματα υποβολής μιας αίτησης «Dentist Pass»;

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει μέχρι και την 22α Οκτωβρίου 2023 σχετική αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή (https://vouchers.gov.gr/dentistpass) εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Πρώτο βήμα της αιτήσεως είναι η επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων ταυτότητος του αιτουμένου, όπως αυτά εμφανίζονται μετά την εισαγωγή των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet)

Στο δεύτερο βήμα ο αιτούμενος δικαιούχος:

α. εισάγει τον προσωπικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), εφόσον αυτός δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένος. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσοχή στη σωστή εισαγωγή και επιβεβαίωση του αριθμού αυτού.

β. εισάγει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο σκοπεύει να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος. Στο σημείο αυτό καλό είναι να ληφθούν υπ΄ όψιν τα εξής:

β1. Είναι απαραίτητο το κινητό που θα δηλωθεί να διαθέτει δυνατότητα NFC για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών και να μπορεί να συνδεθεί στο Google pay (πορτοφόλι Google) ή στο Apple pay. Εάν ο αιτούμενος δεν είναι σίγουρος για τα ζητήματα αυτά, καλό είναι να επιβεβαιώσει κατάλληλα τις δυνατότητες της συσκευής του, πριν υποβάλει οριστικά την αίτησή του.

β2. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος δικαιούχος σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή αριθμού εντός της περιόδου ισχύος του Προγράμματος Dentist Pass, καλό είναι να μην υποβάλει αίτηση με τον υπό αντικατάσταση αριθμό, καθώς η διαδικασία αλλαγής του δηλωθέντος και επιβεβαιωμένου κινητού της αιτήσεως Dentist Pass προβλέπεται μόνο σε πολύ έκτακτες συνθήκες και απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες.

γ. εισάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στην οποία προτίθεται να λάβει οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Dentist Pass από το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει.

δ. επιλέγει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί.

ε. επιλέγοντας το πλήκτρο «Προσθήκη Μέλους» καλείται να εισαγάγει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ κάθε ωφελούμενου παιδιού, του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία ή του παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως εκπρόσωπός του για τους σκοπούς του Προγράμματος Dentist Pass. Μετά την εισαγωγή κάθε ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ πρέπει να επιλέγεται το πλήκτρο «Προσθήκη» και να επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, μέχρι να δηλωθεί το σύνολο των ωφελούμενων παιδιών, για τα οποία έχει δικαίωμα να αιτηθεί ο δικαιούχος. Σε περίπτωση εισαγωγής και προσθήκης λανθασμένου ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, μπορεί να γίνει διαγραφή μέσω του κόκκινου πλήκτρου με τον κάδο απορριμμάτων.

στ. συναινεί στην Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων που συμπλήρωσε επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνάκι και αποθηκεύει την αίτησή του πατώντας το πλήκτρο «Αποθήκευση».

ζ. μετά την αποθήκευση της αιτήσεως αποστέλλονται αυτόματα:

ζ1. κωδικός επιβεβαίωσης κινητού με SMS στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο, ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στο παράθυρο που ανοίγει, αφού πατηθεί το πλήκτρο «Εισαγωγή Κωδικού Επιβεβαίωσης» και να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή».

ζ2. μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο δηλωθέν email, το οποίο περιέχει σύνδεσμο με τίτλο «Επιβεβαίωση διεύθυνσης», ο οποίος πρέπει να πατηθεί στο πρόγραμμα λήψης μηνυμάτων ηλ. αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος.

η. μετά την επιβεβαίωση και της διεύθυνσης ηλ. αλληλογραφίας, θα πρέπει να γίνει εκ νέου είσοδος στην αίτηση και, εφόσον αυτή είναι πλήρης με το σύνολο των ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ των ωφελούμενων παιδιών, των οποίων ο αιτούμενος δικαιούχος ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία ή τους παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και ενεργεί ως εκπρόσωπός τους για τους σκοπούς του Προγράμματος, ακολουθεί η υποβολή της αιτήσεως με την πίεση του πράσινου πλήκτρου «Υποβολή».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πλήκτρο «Υποβολή» δεν είναι διαθέσιμο, εάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό και email) ή/και δεν έχει εισαχθεί τουλάχιστον ένας ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ ωφελούμενου παιδιού.

θ. μετά την υποβολή της είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να ελέγξει σε δεύτερο χρόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή του, ακολουθώντας τα ίδια βήματα για την είσοδό του στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τη στιγμή που υποβάλλεται οριστικά μία αίτηση, δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί!

 

Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της αίτησής μου και τι σημαίνουν;

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς ο αιτούμενος δεν έχει πιέσει το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης. Από τη στιγμή που μία αίτηση υποβάλλεται οριστικά και επαληθεύονται τα στοιχεία της, δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί!
 2. ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν. Το στάδιο αυτό είναι σύντομο και δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι η αίτηση έχει εγκριθεί!
 3. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ): Η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η αποστολή της στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε ο δικαιούχος. Λεπτομέρειες για την προβλεπόμενη ημερομηνία εκτέλεσης της αποστολής εμφανίζονται στον Πίνακα Πληρωμών.
 4. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ): Η αίτηση είναι έγκυρη και τα στοιχεία του δικαιούχου έχουν αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επελέγη κατά την αίτηση προς έκδοση κάρτας Dentist Pass. Περισσότερες πληροφορίες κατά το στάδιο αυτό παρέχονται στον Πίνακα Πληρωμών.
 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η αίτηση έχει εγκριθεί και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της κάρτας Dentist Pass.
 6. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Η αίτηση έχει απορριφθεί μετά από τους προβλεπόμενους αυτοματοποιημένους ελέγχους βάσει διαλειτουργικότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται: α. σε αδυναμία αναγνώρισης του ΑΜΚΑ του αιτουμένου. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ΚΕΠ, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του ΑΜΚΑ του, και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου, για να υποβάλει την αίτησή του. β. σε αδυναμία συσχέτισης του ΑΜΚΑ αιτουμένου με τον/τους ΑΜΚΑ κάποιου ή κάποιων παιδιών που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αναρτηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά και η αίτηση να υποβληθεί εκ νέου για αξιολόγηση από τα εντεταλμένα, προς τούτο, όργανα. Εάν δεν είστε σε θέση να τεκμηριώσετε επαρκώς το δικαίωμά σας να αιτηθείτε για ένα συγκεκριμένο παιδί, θα πρέπει να το διαγράψετε, ώστε να προχωρήσει η αίτηση για τα υπόλοιπα.
 7. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η αίτηση είναι έγκυρη και απεστάλη προς πληρωμή, αλλά δεν κατέστη δυνατή η έκδοση της κάρτας Dentist Pass από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επελέγη στην αίτηση. Για την απόρριψη ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e-mail και μπορεί να τροποποιήσει στοιχεία που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε (πιστωτικό ίδρυμα, αριθμό κινητού και email).
 8. ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 2102154936 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).
 9. ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Η επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης δεν κατέστη δυνατή μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων διαλειτουργικότητας. H αίτηση απορρίφθηκε και ο δικαιούχος κλήθηκε να αναρτήσει δικαιολογητικά. Μετά την εισαγωγή τους η αίτηση περνά σε φάση αξιολόγησης από εξουσιοδοτημένη Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα της αιτήσεως.

 

Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Τι πρέπει να κάνω;

α. Σε περίπτωση αδυναμίας αναγνώρισης του ΑΜΚΑ του αιτουμένου, ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ΚΕΠ, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του ΑΜΚΑ του, και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου, για να υποβάλει την αίτησή του.

β. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατό να επιβεβαιωθεί η σχέση του ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ ενός ωφελούμενου παιδιού που δηλώνεται σε αίτηση με τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του αιτουμένου, η αίτηση απορρίπτεται και για το συγκεκριμένο τέκνο ή τα τέκνα που επισημαίνονται ως απορριφθέντα, απαιτείται, εφόσον ο ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ παιδιού που δηλώνεται είναι ορθός, να αναρτηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά από τον δικαιούχο, τα οποία κατά περίπτωση είναι τα εξής:

Εάν ο αιτούμενος είναι φυσικός γονέας του δηλούμενου τέκνου, απαιτείται η ανάρτηση πρόσφατου (του τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

Εάν ο αιτούμενος είναι θετός γονέας του δηλούμενου τέκνου, απαιτείται η ανάρτηση Δικαστικής Αποφάσεως περί Υιοθεσίας ή πρόσφατου (του τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

Εάν ο αιτούμενος είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί την επιμέλεια του δηλούμενου τέκνου, απαιτείται η ανάρτηση Δικαστικής Αποφάσεως ή Συμβολαιογραφικής Πράξης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, με τα οποία να ορίζεται ως ο ασκών τη γονική επιμέλεια ή πρόσφατου (του τελευταίου τριμήνου) Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

Εάν ο αιτούμενος είναι ανάδοχος γονέας του δηλούμενου τέκνου, απαιτείται η ανάρτηση Δικαστικής Αποφάσεως περί Αναδοχής ή Συμβάσεως Αναδοχής.

Εάν ο αιτούμενος είναι Επίτροπος του δηλούμενου τέκνου, απαιτείται η ανάρτηση Δικαστικής Αποφάσεως Ορισμού Επιτρόπου και, στην περίπτωση ανάθεσης της Επιτροπείας σε Νομικό Πρόσωπο, σχετική Πράξη της Διοίκησης του Νομικού Προσώπου με την οποία νομιμοποιείται ο αιτούμενος ως ασκών την Επιτροπεία για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς οι ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.

Οικογένειες αλλοδαπών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Δημοτολόγιο είναι δυνατόν να αναρτήσουν Αντίγραφο Δήλωσης  Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) Φορολογικού Έτους 2022 ή (εφόσον αυτή δεν έχει υποβληθεί) 2021, η οποία έχει υποβληθεί επιτυχώς και στην οποία το αιτούμενο πρόσωπο είναι είτε υπόχρεος είτε Σύζυγος/ΜΣΣ και τα στοιχεία του συγκεκριμένου παιδιού, περιλαμβανομένου υποχρεωτικά του ΑΜΚΑ του, εμφανίζονται στον Πίνακα 8.1 (στοιχεία εξαρτώμενων τέκνων).

Αλλοδαποί που έχουν καταθέσει Αίτηση Διεθνούς Προστασίας (και κατέχουν Δελτίο Αιτουμένου Διεθνή Προστασία ή Δελτίο Αιτηθέντος Άσυλο Αλλοδαπού) είναι δυνατόν να αναρτήσουν έγγραφο της Αρχής Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία της οικογένειας ή, σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου, τα στοιχεία του ενηλίκου που έχει οριστεί για τη φροντίδα του.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να τεκμηριώσει τη σχέση του με το συγκεκριμένο παιδί αναρτώντας το κατάλληλο έγγραφο, θα πρέπει να το διαγράψει από την αίτησή του, για να προχωρήσει η αίτηση για όσα παιδιά περιλαμβάνονται στην αίτηση και επιβεβαιώνονται κανονικά.

Εφόσον για ένα τέκνο που δεν επιβεβαιώνεται αυτόματα δεν υποβληθεί δικαιολογητικό, η αίτηση παραμένει σε κατάσταση απόρριψης και δεν προχωρά σε επόμενο στάδιο.

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικό με την καταλληλότητα δικαιολογητικού που σκοπεύετε να αναρτήσετε, παρακαλούμε να ενημερώνεστε από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού 2102154936, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ως ημερομηνία λήξης του δικαιώματος υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις που η αίτηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, αλλά η σχέση μεταξύ Δικαιούχου και συγκεκριμένου Ωφελούμενου δεν διασταυρώθηκε ηλεκτρονικά ορίζεται η Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023.

 

Έλαβα μήνυμα ότι τα δικαιολογητικά που υπέβαλα απορρίφθηκαν. Τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση απόρριψης των δικαιολογητικών που αναρτήθηκαν από τον Δικαιούχο προς τεκμηρίωση του δικαιώματός του να αιτηθεί για έναν συγκεκριμένο ωφελούμενο, είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεως μέχρι την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023.

Με τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, ο Δικαιούχος μπορεί να εισέλθει εκ νέου στην αίτησή του και να υποβάλει νέο δικαιολογητικό, το οποίο τεκμηριώνει επαρκώς τη σχέση του με το ωφελούμενο τέκνο που δεν επιβεβαιώθηκε αυτόματα κατά την υποβολή της αιτήσεως.

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικό με την καταλληλότητα δικαιολογητικού που σκοπεύετε να αναρτήσετε, παρακαλούμε να ενημερώνεστε από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού 2102154936, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως δίνεται μόνο μία φορά, συνεπώς θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στο είδος του δικαιολογητικού που θα υποβληθεί στη φάση αυτή.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να τεκμηριώσει τη σχέση του με το συγκεκριμένο παιδί αναρτώντας το κατάλληλο έγγραφο, θα πρέπει να το διαγράψει από την αίτησή του, για να προχωρήσει η αίτηση για όσα παιδιά περιλαμβάνονται στην αίτηση και επιβεβαιώνονται κανονικά.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών (α) υποβολής αιτήσεων (Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023), (β) υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών (Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023) και (γ) υποβολής ενστάσεων (Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023) κατά περίπτωση, δεν είναι πλέον δυνατή καμία ενέργεια των δικαιούχων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Όσες αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση απόρριψης μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής (λόγω κάποιου ωφελούμενου που απορρίφθηκε), αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους ωφελούμενους που έχουν ήδη διασταυρωθεί επιτυχώς, θα θεωρηθούν μερικώς εγκεκριμένες και θα προωθηθούν αυτόματα στο επόμενο στάδιο (έγκριση – πληρωμή) μόνο ως προς το σκέλος των επιτυχώς διασταυρωθέντων ωφελούμενων.

 

Τι σημαίνουν τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζει η εφαρμογή και τι πρέπει να κάνω σε κάθε περίπτωση;

Ο Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α. δεν μπορεί να συσχετιστεί με τον Α.Φ.Μ. του αιτουμένου: Ο αιτούμενος ενήλικος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ΚΕΠ και να επικαιροποιήσει τα στοιχεία ΑΜΚΑ του, αλλιώς δεν θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση.

Ο ωφελούμενος δεν έχει γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2017: Το παιδί, το οποίο επιχειρεί να περιλάβει στην αίτησή του ο αιτούμενος, δεν ανήκει στις επιλέξιμες ηλικίες και θα πρέπει να αφαιρεθεί, προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση για τα υπόλοιπα παιδιά που δήλωσε ή επιθυμεί να δηλώσει.

Αδυναμία επιβεβαίωσης του ημερολογιακού έτους γέννησης: Το παιδί, το οποίο επιχειρεί να περιλάβει στην αίτησή του ο αιτούμενος, δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθεί ότι ανήκει στις επιλέξιμες ηλικίες και θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του στην ΗΔΙΚΑ, πριν υποβληθεί η αίτηση.

Ο ωφελούμενος δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα: Το παιδί, το οποίο επιχειρεί να περιλάβει στην αίτησή του ο αιτούμενος, δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και θα πρέπει να αφαιρεθεί, προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση για τα υπόλοιπα παιδιά που δήλωσε ή επιθυμεί να δηλώσει.

Αδυναμία επιβεβαίωσης μόνιμης κατοικίας: Το παιδί, το οποίο επιχειρεί να περιλάβει στην αίτησή του ο αιτούμενος, δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθεί ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα και θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του στην ΗΔΙΚΑ, πριν υποβληθεί η αίτηση.

Δεν μπορεί να συσχετιστεί ο Α.Μ.Κ.Α. /Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του ωφελούμενου με τον Α.Μ.Κ.Α. /Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του δικαιούχου: Στο ενδεχόμενο αυτό απορρίπτεται η αίτηση και ο αιτούμενος θα πρέπει να αναρτήσει δικαιολογητικά σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην απάντηση του προηγούμενου ερωτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να τεκμηριώσει τη σχέση του με το συγκεκριμένο παιδί αναρτώντας το κατάλληλο έγγραφο, θα πρέπει να το διαγράψει από την αίτησή του, για να προχωρήσει η αίτηση για όσα παιδιά περιλαμβάνονται στην αίτηση και επιβεβαιώνονται κανονικά.

 

Δεν μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή - με εμποδίζει το πρόγραμμα antivirus
Κάποια προγράμματα antivirus εμποδίζουν την είσοδο στην εφαρμογή λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή, αλλά και για άλλα URLs (ακόμη και τραπεζών, στο παρελθόν).
Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouchers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος antivirus σας.

Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.
Βήματα
στην αγγλική γλώσσα:

1. Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window
2. Click Settings
3. Go to General > Exceptions
4. Click Add Exception
5. On the next screen enter the URL.api.vouchers.gov.gr. and click Add Exception

Βήματα στην ελληνική γλώσσα:

1. Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του Avast
2. Πατάμε στις ρυθμίσεις
3. Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά
4. Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης
5. Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL.api.vouchers.gov.gr. και πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.
Τα παραπάνω βήματα περιλαμβάνονται και στη σελίδα του Avast με εικόνες για κάθε βήμα:
https://support.avast.com/en-us/article/Antivirus-scan-exclusions#pc 

 

Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας;

VIVA WALLET, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK.

Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ως άνω ιδρυμάτων.

 

Σε ποιες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Dentist Pass;

Στο Πρόγραμμα Dentist Pass για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε δικαιούχους (παιδιά ηλικίας έξι έως δώδεκα (6-12) ετών) συμμετέχουν αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία, όλοι οι οδοντίατροι/ορθοδοντικοί που διαθέτουν τερματικό σημείο πώλησης (POS) καταχωρημένο στους κωδικούς κατηγορίας εμπόρων MCC-8021 (για Οδοντίατρους και Ορθοδοντικούς).

 

Μέχρι πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα «Dentist Pass»;

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα Dentist Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι (6) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες μετά το μήνα έκδοσής της.

Π.χ. Μία κάρτα που εκδίδεται στις 15 Ιουνίου 2023 θα είναι ενεργή έως τις 31/12/2023.

 

Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα ή διευκρινίσεις;

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να καλέσετε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2154936, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.