ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ DENTIST PASS

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

  1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ):

Αφού εισέλθετε στην αίτησή σας, μέσω του πλήκτρου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΛΟΥΣ δηλώστε το τέκνο ή τα τέκνα που έχουν γεννηθεί κατά το ημερολογιακό έτος 2017.

Προσοχή: μετά την προσθήκη ή τις προσθήκες, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου, οπότε και θα διέλθει και πάλι το στάδιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων. Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν την τελική κατάσταση της αιτήσεώς τους μετά την παρέλευση σύντομου χρονικού διαστήματος.

 

  1. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ (λόγω τέκνων γεννημένων το 2017)

Αφού εισέλθετε στην αίτησή σας, ελέγξτε εάν το τέκνο/α που είχε γεννηθεί το 2017 και είχε προηγουμένως απορριφθεί εμφανίζεται πλέον στην αίτηση.

Για τις συγκεκριμένες αιτήσεις απαιτείται ο δικαιούχος να ελέγξει εάν αποτυπώνονται όλα τα τέκνα για τα οποία επιθυμεί να αιτηθεί.

Εάν διαπιστώσετε ότι λείπει κάποιο τέκνο, μπορείτε να το προσθέσετε εκ νέου.

Προσοχή: μετά την προσθήκη ή τις προσθήκες, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου, οπότε και θα διέλθει και πάλι το στάδιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων. Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν την τελική κατάσταση της αιτήσεώς τους μετά την παρέλευση σύντομου χρονικού διαστήματος.