ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡ.3 ΤΗΣ ΚΥΑ 13958/2022 (ΦΕΚ 3652/Β’/12.7.2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης

1.1. Η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (ΚτΠ Μ.A.E.), υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εγγυάται τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων, καθώς και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 13958/2022 (ΦΕΚ 3652/Β’/12.7.2022) «https://vouchers.gov.gr/tourism4all» (στο εξής: η «Εφαρμογή») μέσω της οποίας πραγματοποιείται η πίστωση της οικονομικής διευκόλυνσης και η χορήγηση επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας, προς ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού.

1.2. Η Εφαρμογή επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», ήτοι σε κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 2 παρ.2 της ΚΥΑ 13958/2022 (ΦΕΚ 3652/Β’/12.7.2022), να αιτηθεί την πίστωση οικονομικής διευκόλυνσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδεται ειδικά για το σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

1.3. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 EE (εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), η ΚτΠ Μ.A.E. κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται στο πλαίσιο της Εφαρμογής για τη δράση «Τουρισμός για Όλους Pass».

1.4. Τα πλήρη στοιχεία της ΚτΠ Μ.A.E. είναι:                                

ΚτΠ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 194, Τ.Κ. 17 671, Καλλιθέα

Ηλεκτρονική επικοινωνία: συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στον σύνδεσμο  https://www.ktpae.gr/επικοινωνία/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1300700

 

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία

2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 του Ν. 4933/2022 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.3 της ΚΥΑ 13958/12.7.2022 (Β’3652), σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής είναι η υποβολή αιτήσεων και η περαιτέρω διαχείριση αυτών για τη χορήγηση οικονομικής διευκόλυνσης στους δικαιούχους του Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων του άρθρου 5 της παρ.2 της ΚΥΑ 13958/2022 (Β’3652), όπως ο τελευταίος διαμορφώνεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων, μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης σε αυτή του χρηματικού ποσού.  Η ως άνω οικονομική διευκόλυνση έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων-δικαιούχων στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και, επικουρικά, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που της έχει ανατεθεί, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (γ) και (ε) του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της υπ. αρ. 13958/12.7.2022 (Β’3652) ΚΥΑ.

 

3. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ.3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 13958/12.7.2022 (Β’3652) είναι τα εξής:

 

Α) Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), όνομα πατρός και έτος γέννησης φυσικού προσώπου/αιτούντα,

Β) Στοιχεία εισοδήματος,

Γ) Υπεύθυνες δηλώσεις,

Δ) Στοιχεία επικοινωνίας και ιδίως αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

Ε) Στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού,

ΣΤ) Σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας ποσοστού τουλάχιστον 67%, υπόκεινται επιπλέον σε επεξεργασία και τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του δυνητικού δικαιούχου ή/και των τέκνων αυτού:  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α.).

Επιπρόσθετα, για σκοπούς σύνδεσης στην ειδική εφαρμογή, υπόκεινται σε επεξεργασία και μεταδεδομένα (ενδεικτικά: στοιχεία σύνδεσης, όπως διεύθυνση IP, ημέρα, ώρα σύνδεσης), καθώς και όσα δεδομένα μπορεί να κριθούν ως απολύτως απαραίτητα για την προσήκουσα εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται υπό την Ενότητα 2.

Σε περίπτωση που η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής διευκόλυνσης «Τουρισμός για Όλους Pass» πραγματοποιείται από τον αιτούντα (αυτοπροσώπως ή από εκπρόσωπό του με εξουσιοδότηση) μέσω Κ.Ε.Π., τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην ειδική εφαρμογή από τον πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, είναι τα ακόλουθα:

Α) Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), όνομα πατρός και έτος γέννησης φυσικού προσώπου/αιτούντα,

Β) Στοιχεία εισοδήματος,

Γ) Υπεύθυνες δηλώσεις,

Δ) Στοιχεία επικοινωνίας και ιδίως αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

Ε) Στοιχεία πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού,

ΣΤ) Σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας ποσοστού τουλάχιστον 67%, υπόκεινται επιπλέον σε επεξεργασία και τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του δυνητικού δικαιούχου ή/και των τέκνων αυτού:  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α.).

 

4. Πηγές δεδομένων – Διαλειτουργικότητα

Η Εφαρμογή διαλειτουργεί με τα εξής πληροφοριακά συστήματα:

Α) με την πλατφόρμα taxisnet / myaade της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για σκοπούς ταυτοποίησης των χρηστών και των πιστοποιημένων υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή,

Β) με Μητρώα που τηρούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ιδίως το Φορολογικό Μητρώο για τους σκοπούς επαλήθευσης της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (έλεγχος δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος) και

Γ) με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

5. Αποδέκτες

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας της Εφαρμογής για την υποβολή αίτησης χορήγησης της οικονομικής διευκόλυνσης για την επιδότηση υπηρεσιών διαμονής, ενδέχεται να έχει εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να έχουν και τρίτα μέρη (Εκτελούντες την Επεξεργασία), τα οποία δεσμεύονται συμβατικά με την ΚτΠ Μ.Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση εμπιστευτικότητας, καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του φυσικού προσώπου και εφόσον πραγματοποιηθεί η κατάρτιση του Τελικού Πίνακα Δικαιούχων,  η ΚτΠ Μ.Α.Ε., αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και της πίστωσης του σχετικού ποσού της παραπάνω οικονομικής διευκόλυνσης και τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και το ποσό της διευκόλυνσης, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή «https://vouchers.gov.gr/tourism4all» φιλοξενείται στο ψηφιακό περιβάλλον της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων δύναται να έχουν και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους αποκλειστικά για τον σκοπό αυθεντικοποίησης του πολίτη κατά την είσοδό του στην εφαρμογή και λαμβανομένων υπόψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επιπροσθέτως, πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων ενδέχεται να αποκτούν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο ελέγχου της υλοποίησης του προγράμματος.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεως δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων δύναται να έχουν και οι εν λόγω πιστοποιημένοι/εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., οι οποίοι εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

6. Διαβίβαση σε Τρίτη Χώρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

 

7. Περίοδος τήρησης Δεδομένων

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 της υπ. αρ. 13958/2022 ΚΥΑ, το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζεται στην ειδική εφαρμογή διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο δύο (2) ετών.

 

8. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

8.1 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

I.          Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

II.         Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III.        Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται.

IV.        Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό, αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

8.2 Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία.

8.3 Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των ως άνω υπό στοιχεία I, II, III και IV δικαιωμάτων εξετάζονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

8.4 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΚτΠ Μ.Α.Ε. (Data Protection Officer – DPO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως εξής:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 194, Τ.Κ. 17 671, Καλλιθέα   

Email: dpo@ktpae.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1300700

 

9. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.