ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (POWERPASS)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΠΑΡ.6 Ν.4936/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (“POWER PASS”)

 

1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης

1.1. Η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (ΚτΠ Μ.A.E.), υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, εγγυάται τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των πολιτών, καθώς και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4936/2022 (Α’105) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) (στο εξής: η «Εφαρμογή») που δημιουργήθηκε από την ΚτΠ Μ.Α.Ε. σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την πίστωση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022 («Power Pass»).

1.2. Η Εφαρμογή επιτρέπει στους δικαιούχους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ που τυγχάνει ταυτόχρονα οικιακός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, συμβεβλημένος σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, να αιτηθούν την πίστωση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους, προς το σκοπό συμβολής στην κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022 [Άρθρο 36 παρ.2 του Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ Α΄105) και Άρθρο 1 της υπ. αρ. 3365/6.6.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2827)].

1.3. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 EE (εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), η ΚτΠ Μ.A.E. κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στους πολίτες («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται στο πλαίσιο της Εφαρμογής για τη δράση «PowerPass».

1.3. Τα πλήρη στοιχεία της ΚτΠ Μ.A.E. είναι:                                 

ΚτΠ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 194, Τ.Κ. 17 671, Καλλιθέα

Ηλεκτρονική επικοινωνία: συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στον σύνδεσμο  https://www.ktpae.gr/επικοινωνία/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1300700

 

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία

2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1 του Ν.4936/2022 και το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ.αρ.3365/6.6.2022 ΚΥΑ, σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής, είναι η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ και που τυγχάνει οικιακός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας συμβεβλημένος σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τη συμβολή στην κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022. Η ενίσχυση αφορά στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού δικαιούχων που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Ειδικότερα, η πίστωση του σχετικού ποσού της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης από την ΚτΠ Μ.Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση κάθε δικαιούχου μέσω της ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του δικαιούχου.

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων-δικαιούχων στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και, επικουρικά, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που έχει ανατεθεί στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (γ) και (ε) του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.8 του Ν.4936/2022 και του άρθρου 6 παρ.1 της υπ.αρ.3365/6.6.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2827).

3. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων- δικαιούχων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την λειτουργία της Εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4936/2022 είναι τα ακόλουθα:

 

Α) Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) φυσικού προσώπου/αιτούντα και, εφόσον απαιτείται, των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας αυτών που σπουδάζουν στο εσωτερικό, καθώς και των ιδιοκτητών μισθωμένων ακινήτων,

Β) Στοιχεία τελευταίας οριστικά υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης (έτους 2020 ή 2021) (στοιχεία εισοδήματος/δήλωσης φορολογίας, τόπος διαμονής, διεύθυνση κύριας κατοικίας, στοιχεία κύριας κατοικίας ή μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό,

Δ) Στοιχεία επικοινωνίας και ιδίως αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),

Ε) Αριθμός προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, 

ΣΤ) Στοιχεία λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας,

Ζ) Στοιχεία που συλλέγονται από τους προμηθευτές ή τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της υπ’αρ.3365/6-6-2022 (Β΄2827) ΚΥΑ.

 

Η) Ως προς τους ιδιοκτήτες μισθωμένων ακινήτων, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός δήλωσης μίσθωσης, αριθμός παροχής ρεύματος καθώς και στοιχεία που συλλέγονται από τους προμηθευτές ή τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της υπ’αρ.3365/6-6-2022 (Β΄2827) ΚΥΑ.

Επιπρόσθετα, για σκοπούς σύνδεσης στην ειδική εφαρμογή, υπόκεινται σε επεξεργασία και μεταδεδομένα (ενδεικτικά: στοιχεία σύνδεσης, όπως διεύθυνση IP, ημέρα, ώρα σύνδεσης), καθώς και όσα δεδομένα μπορεί να κριθούν ως απολύτως απαραίτητα για την προσήκουσα εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται υπό την Ενότητα 2.

4. Πηγές δεδομένων – Διαλειτουργικότητα

Η Εφαρμογή  για τους σκοπούς χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, διαλειτουργεί με τα εξής πληροφοριακά συστήματα:

Α) με την πλατφόρμα taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για σκοπούς ταυτοποίησης των χρηστών - αιτούντων κατά την είσοδό τους στην Εφαρμογή,

Β) με Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ειδικότερα το Μητρώο Φορολογουμένων, για τους σκοπούς επαλήθευσης της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (έλεγχος δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος) και για την άντληση των στοιχείων που αφορούν την κύρια κατοικία ή τη μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενων παιδιών της οικογενείας που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Ειδικότερα, αντλούνται:

i) Στοιχεία της τελευταίας οριστικά υποβληθείσας δήλωσης (έτους 2020 ή 2021),

ii) Στοιχεία από τον Πίνακα 5 της οριστικά υποβληθείσας δήλωσης που αφορούν την κύρια κατοικία του δικαιούχου ή από τον Πίνακα 6 της οριστικά υποβληθείσας δήλωσης που αφορούν τη μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενων παιδιών της οικογενείας του δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Ιδιοκτήτη, ΑΦΜ Ιδιοκτήτη, Αριθμός δήλωσης μίσθωσης και Αριθμός Παροχής Ρεύματος),

Γ) με τους προμηθευτές και διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας για την άντληση των αναγκαίων στοιχείων λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

5. Αποδέκτες

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής για την υποβολή αίτησης χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να έχει και εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν και τρίτα μέρη (Εκτελούντες την Επεξεργασία), τα οποία δεσμεύονται συμβατικά με την ΚτΠ Μ.Α.Ε. ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του φυσικού προσώπου, και εφόσον επαληθευτεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου,  η ΚτΠ Μ.Α.Ε., αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της πίστωσης του σχετικού ποσού της παραπάνω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού του δικαιούχου για το σκοπό πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της Εφαρμογής δύναται να αποκτά, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή φιλοξενείται στο ψηφιακό περιβάλλον της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων δύναται να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους αποκλειστικά για τον σκοπό αυθεντικοποίησης του πολίτη κατά την είσοδο του στην Εφαρμογή και λαμβανομένων υπόψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

6. Διαβίβαση σε Τρίτη Χώρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

7. Περίοδος τήρησης Δεδομένων

Σύμφωνα με το Άρθρο 36 παρ. 8 του Ν.4936/2022 και το Άρθρο 6 παρ. 1 της υπ.αρ.3365/6.6.2022 ΚΥΑ, το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζεται στην ειδική εφαρμογή διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο δύο (2) ετών.

8. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

8.1 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

I.          Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

II.         Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III.        Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται.

IV.        Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

8.2 Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία.

8.3 Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των ως άνω υπό στοιχεία I, II, III και IV δικαιωμάτων εξετάζονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

8.4 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΚτΠ Μ.Α.Ε. (Data Protection Officer – DPO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως εξής:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 194, Τ.Κ. 17 671, Καλλιθέα   

Email: dpo@ktpae.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1300700

9. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.