ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡ.4 Ν.4916/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (“FUEL PASS”)

1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης

1.1. Η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (ΚτΠ Μ.A.E.), υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εγγυάται τον σεβασμό της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων καθώς και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν.4916/2022 (Α’65) «https://vouchers.gov.gr/»(στο εξής: η Εφαρμογή) για την πίστωση της οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους στους δικαιούχους αυτής (“Fuel Pass”).

1.2. Η Εφαρμογή επιτρέπει στους δικαιούχους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται κάθε φυσικό πρόσωπο, και ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, να αιτηθούν την πίστωση οικονομικής ενίσχυσης, είτε σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους, προς το σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022 [Άρθρο 81 Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α΄65)και Άρθρο 1 της υπ. αρ. 2653/21.4.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2030)].

1.3. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 EE (εφεξής «Κανονισμός»), καθώς και του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), η ΚτΠ Μ.A.E. κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στους πολίτες («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της Εφαρμογής για τη δράση «Fuel Pass».

1.3. Τα πλήρη στοιχεία της ΚτΠ Μ.A.E. είναι:                                 

ΚτΠ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 194, Τ.Κ. 17 671, Καλλιθέα

Ηλεκτρονική επικοινωνία: συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στον σύνδεσμο  https://www.ktpae.gr/επικοινωνία/

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1300700

 

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία

2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.1 του Ν.4916/2022 και το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ.αρ.2653/21.4.2022 ΚΥΑ, σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ειδικής εφαρμογής είναι η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Ειδικότερα, η πίστωση του σχετικού ποσού της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης από την ΚτΠ Μ.Α.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση κάθε δικαιούχου μέσω της ειδικής εφαρμογής είτε i) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α' 139) αντίστοιχα, είτε ii) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του δικαιούχου.

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων-δικαιούχων στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και, επικουρικά, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον που της έχει ανατεθεί, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (γ) και (ε) του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 της υπ. αρ. 2653/21.4.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2030).

 

3. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά την λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν.4916/2022 είναι τα εξής:

 

Α) Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) φυσικού προσώπου/αιτούντα,

Β) Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας,

Γ) Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου και ιδίως, αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου ή μισθωμένου οχήματος που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καθώς και στοιχεία τελών κυκλοφορίας,

Δ) Αριθμός προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου  

Ε) Στοιχεία επικοινωνίας και ιδίως αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επιπρόσθετα, για σκοπούς σύνδεσης στην ειδική εφαρμογή, υπόκεινται σε επεξεργασία και μεταδεδομένα (ενδεικτικά: στοιχεία σύνδεσης, όπως διεύθυνση IP, ημέρα, ώρα σύνδεσης), καθώς και όσα δεδομένα μπορεί να κριθούν ως απολύτως απαραίτητα για την προσήκουσα εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται υπό την Ενότητα 2.

Σε περίπτωση που η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης επιδότησης καυσίμων «Fuel Pass» πραγματοποιείται από τον αιτούντα (αυτοπροσώπως ή από εκπρόσωπό του με εξουσιοδότηση) μέσω Κ.Ε.Π., τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην ειδική εφαρμογή από τον πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, είναι τα ακόλουθα:

Α) ΑΦΜ φυσικού προσώπου/δικαιούχου,

Β) Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή της μοτοσυκλέτας/μοτοποδηλάτου, καθώς και το καθεστώς αυτού (ιδιοκτησία/συνιδιοκτησία/leasing),

Γ) Στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου/δικαιούχου (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου),

Δ) Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση που αιτείται πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος/δικαιούχου.

 

4. Πηγές δεδομένων – Διαλειτουργικότητα

Η ειδική εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν.4916/2022 διαλειτουργεί με τα εξής πληροφοριακά συστήματα:

Α) με την πλατφόρμα taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για σκοπούς ταυτοποίησης των χρηστών κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή,

Β) με Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ιδίως το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων, για τους σκοπούς επαλήθευσης της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (έλεγχος ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος ή μοτοσικλέτας/μοτοποδήλατου, ασφάλισης, πληρωμής τελών κυκλοφορίας και δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος) για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης επιδότησης καυσίμων μέσω της ειδικής εφαρμογής . Ειδικότερα, αντλούνται:

i) Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου,

ii) Στοιχεία τελών κυκλοφορίας,

iii) Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων.

Γ) Με το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης για την εύρεση ασφάλισης οχημάτων.

 

5. Αποδέκτες

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής για την υποβολή αίτησης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης για την επιδότηση καυσίμων ενδέχεται να έχει και εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν και τρίτα μέρη (Εκτελούντες την Επεξεργασία), τα οποία δεσμεύονται συμβατικά με την ΚτΠ Μ.Α.Ε. ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του φυσικού προσώπου, και εφόσον επαληθευτεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου,  η ΚτΠ Μ.Α.Ε., αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και της πίστωσης του σχετικού ποσού της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης και τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού στην περίπτωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης μέσω πίστωσης.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της Εφαρμογής δύναται να αποκτά, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή «https://vouchers.gov.gr/» φιλοξενείται στο ψηφιακό περιβάλλον της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων δύναται να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους αποκλειστικά για τον σκοπό αυθεντικοποίησης του πολίτη κατά την είσοδο του στην εφαρμογή και λαμβανομένων υπόψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία χορήγησης των δεδομένων διαδικτύου δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων δύναται να έχουν και οι εν λόγω πιστοποιημένοι/εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. όπου εισέρχονται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με  με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

6. Διαβίβαση σε Τρίτη Χώρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

 

7. Περίοδος τήρησης Δεδομένων

Σύμφωνα με το Άρθρο 81 παρ. 5 του Ν.4916/2022 και το Άρθρο 1 παρ. 5 της υπ. αρ. 2653/12.4.2022 ΚΥΑ , το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζεται στην ειδική εφαρμογή διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο δύο (2) ετών.

 

8. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

8.1 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

I.          Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

II.         Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III.        Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται.

IV.        Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

8.2 Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία.

8.3 Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των ως άνω υπό στοιχεία I, II, III και IV δικαιωμάτων εξετάζονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

8.4 Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΚτΠ Μ.Α.Ε. (Data Protection Officer – DPO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως εξής:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 194, Τ.Κ. 17 671, Καλλιθέα   

Email: dpo@ktpae.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1300700

 

9. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr.