Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Αμάλθεια» για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση Κτηνοτρόφων σε Κρήτη και λοιπά νησιά

Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Αμάλθεια» για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση Κτηνοτρόφων σε Κρήτη και λοιπά νησιά

Η υπηρεσία «Αμάλθεια» παρέχεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τους κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν έδρα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Η υπηρεσία υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - ΥΝΑΝΠ

Αρμόδια Υπηρεσία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής - ΓΓΑΙΝΠ

Εκτελούντες την επεξεργασία

Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας

ΓΓΑΙΝΠ (αρμόδια υπηρεσία): amaltheia@ypai.gr

ΕΔΥΤΕ Α.Ε.: amaltheia@grnet.gr

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας

To ΥΝΑΝΠ διά της αρμόδιας υπηρεσίας του, ήτοι της ΓΓΑΙΝΠ», εφεξής «ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ» ως υπεύθυνος επεξεργασίας -δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- εφεξής «ΓΚΠΔ»] και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει [εφεξής «Νόμος»]. Στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Αμάλθεια» καθώς και οι πολιτικές και διαδικασίες που τηρούνται από το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της. Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της υπηρεσίας και πώς διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου https://vouchers.gov.gr/ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

«Υπηρεσία» – η υπηρεσία «Αμάλθεια» για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση Κτηνοτρόφων σε Κρήτη και λοιπά νησιά. Η εφαρμογή μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν έδρα στις νησιωτικές περιοχές που αποτελούν πεδίο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο.

«Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης της υπηρεσίας «Αμάλθεια», στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλ. μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.

Για την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, όταν χρησιμοποιείται ο όρος Χρήστης περιλαμβάνει τους Δικαιούχους κτηνοτρόφους, όπως αυτοί αναγράφηκαν ανωτέρω.

Α. Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται

Το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ –ως υπεύθυνος επεξεργασίας– επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα «χρηστών» του, που αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο, για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

 

i. Αυθεντικοποίηση χρηστών της υπηρεσίας «Αμάλθεια»:

Η αυθεντικοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας παρέχεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στον χρήστη από το σύστημα TaxisNet κατά τα οριζόμενα στη με αρ. 3981ΕΞ2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών ΟAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (ΦΕΚ Β’ 762/10.3.2020).

ii. Παροχή της υπηρεσίας «Αμάλθεια» για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση Κτηνοτρόφων σε Κρήτη και λοιπά νησιά:

 • Απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου και της υπηρεσίας,
 • Φιλική και εύκολη προς τον χρήστη λειτουργία του ιστοτόπου,
 • Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή της υπηρεσίας,
 • Απρόσκοπτη παροχή της της υπηρεσίας προς τους χρήστες.
 • Υποστήριξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων σε Κρήτη και λοιπά νησιά.

iii. Επικοινωνία με τους χρήστες της υπηρεσίας:

 • Επίλυση προβλημάτων διασύνδεσης χρηστών,
 • Τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη των δικαιούχων της δράσης,
 • Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης προς τους χρήστες της υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικών επιστολών, μόνο σε περίπτωση μείζονων μεταβολών της λειτουργίας της υπηρεσίας που κάνουν απαραίτητη την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών από τους χρήστες για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ομαλά την υπηρεσία.

iv. Δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση της υπηρεσίας «Αμάλθεια»:

Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν εμπεριέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο χρηστών, καθώς προκύπτουν από ανωνυμοποιημένες πληροφορίες.

Το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρηστών στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας «Αμάλθεια», αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται και αναφέρεται παραπάνω, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής (βλ. παρακάτω «Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»).

Β. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία

i. Για την Αυθεντικοποίηση των χρηστών της υπηρεσίας «Αμάλθεια»:

 • Για δικαιούχους: διαπιστευτήρια taxisnet:
 • Username
 • Password

ii. Παροχή της υπηρεσίας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Κτηνοτρόφων σε Κρήτη και λοιπά νησιά:

 • ΑΦΜ,
 • Όνομα,
 • Επώνυμο,
 • Πατρώνυμο,
 • τα στοιχεία του καταλόγου που έχει αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • αριθμό τηλεφώνου,
 • την έδρα,
 • τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) συνεργασίας του δικαιούχου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
 • Χρονοσήμανση της χρήσης στην υπηρεσία (timestamp),
 • Ημερομηνία και ώρα σύνδεσης στην υπηρεσία,

iii. Για την Επικοινωνία με τους χρήστες της υπηρεσίας:

Για την επικοινωνία με τους χρήστες της υπηρεσίας υφίστανται επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail),
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας,
 • Ονοματεπώνυμο χρήστη

v. Ειδικές Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ δεν συλλέγει, δεν επεξεργάζεται, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδίως δεδομένα που δηλώνουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, δεδομένα υγείας κλπ.). Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ειδικής κατηγορίας δεδομένων στον ιστότοπο ή στην υπηρεσία «Αμάλθεια», τα εν λόγω δεδομένα θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψη της ομάδας διαχείρισης της υπηρεσίας.

Γ. Νομική Βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ «ΓΚΠΔ». Ειδικότερα, η παροχή της υπηρεσίας «Αμάλθεια» βασίζεται:

Α) στο Άρθρο 113 Ν. 4926/2022, (ΦΕΚ A' 82/20-04-2022) «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»,

Β) στην με Αριθμ. 1175/27.04.2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρατείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 2831/27.04.2023) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της ενίσχυσης του άρθρου 113 ν. 4926/2022, της διάρκειας, του πεδίου εφαρμογής, των αρμοδιοτήτων του οργάνου υλοποίησης, του είδους των ζωοτροφών, των κριτηρίων ένταξης των δικαιούχων της ενίσχυσης, του ανώτατου ορίου, των παραμέτρων και του τρόπου υπολογισμού της ενίσχυσης, των όρων και των δικαιολογητικών χορήγησης της ενίσχυσης, της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

Δ. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Διαλειτουργικότητες

i. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Για την παροχή της υπηρεσίας «Αμάλθεια» και την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών στους εξής:

 • Στην ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας «Αμάλθεια», η οποία αποτελείται από προσωπικό που διατηρεί συμβατική σχέση μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. «συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», οι οποίοι δεσμεύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
 • Στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής της ΓΓΑΙΝΠ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της υπηρεσίας «Αμάλθεια» από τους ανωτέρω, διεξάγεται υπό τον έλεγχο και μόνον κατ' εντολή του ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ και μέσα στο πλαίσιο του αντικειμένου και του ρόλου του κάθε συνεργάτη. Τα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα υποχρεούνται, τέλος, να ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις περί προστασίας της ιδιωτικότητας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

ii. Διαλειτουργικότητες

Το ΠΣ του έργου διαλειτουργεί με:

 •  το φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

με σκοπό την άντληση των ακόλουθων στοιχείων:  

 • στοιχεία τα οποία αντλούνται αυτόματα με τη μορφή web services από την Α.Α.Δ.Ε (βλ. άνωθεν) και ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει την αλήθεια και την ορθότητά τους

 

Επιπροσθέτως, για τους δικαιούχους διενεργείται έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, ως προς την τήρηση του Κανονισμού Deminimis 1408/2013 (L352/9/24.12.2013). Ο έλεγχος πραγματοποιείται με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) του άρθρου 57Α του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Ε. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν

Το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρηση/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των «χρηστών» της υπηρεσίας «Αμάλθεια» σε οποιεσδήποτε τρίτες οντότητες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της υπηρεσίας «Αμάλθεια», ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή εφαρμογής διάταξης νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως εκτελούσας την επεξεργασία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΣΤ. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ για τα δεδομένα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας «Αμάλθεια» - ως υπεύθυνος επεξεργασίας - προβαίνει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωση Ιδιωτικότητας, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της υπηρεσίας «Αμάλθεια», ώστε κάθε χρήστης να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή των δικαιωμάτων Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού της επεξεργασίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υφίστανται επεξεργασία και, εάν αυτό συμβαίνει, να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Σημειώνεται τέλος, πως το δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
   
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, εάν συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για να ασκήσει ο χρήστης οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορεί να αποστείλει μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@yna.gov.gr. συμπληρώνοντας το ακόλουθο: Έντυπο Αιτήματος Άσκησης Δικαιώματος.

Τα ανωτέρω δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός του για την άσκηση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιώματα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. η οποία ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ διαβιβάζει άμεσα στο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ, το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων, το οποίο αφορά σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας «Αμάλθεια», καθώς επίσης συνδράμει το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του αναφορικά με την απάντηση στο αίτημα αυτό. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν φέρει την ευθύνη να απαντήσει στο αίτημα του υποκειμένου στις περιπτώσεις αυτές.

Ζ. Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της υπηρεσίας «Αμάλθεια» διατηρούνται για περίοδο τριών (3) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

Η. Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Το ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ μεριμνά, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τα δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και, να χορηγεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αποδεικτικά μέσα που είναι αναγκαία για την εκτίμηση της επάρκειας των μέτρων αυτών. Τα μέτρα που λαμβάνονται εγγυώνται κατάλληλο σε σχέση με το είδος των δεδομένων επίπεδο προστασίας και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εφαρμόζονται ενδεικτικά τα εξής μέτρα: κρυπτογράφηση, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαβαθμισμένη πρόσβαση, τήρηση logs, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, ισχυρό password για την είσοδο στα συστήματα και τακτική αλλαγή, απενεργοποίηση λειτουργίας μέσων αποθήκευσης (π.χ. USB) όπου δεν χρειάζεται, ενεργοποίηση Τείχους Προστασίας (Firewall) στον υπολογιστή, ασφαλής απομακρυσμένη σύνδεση μόνο μέσω VPN, δημιουργία της απαραίτητης υποδομής (portal, CDN, application gateways, βάσεις δεδομένων, container clusters, κ.λπ.), σύμφωνα με όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, παραμετροποίηση της υποδομής (δίκτυο, ζώνες διαθεσιμότητας κ.λπ.), όποτε αυτό απαιτηθεί στη διάρκεια της δράσης, έλεγχος του συστήματος από πλευράς ασφάλειας (cybersecurity), προηγμένη παρακολούθηση και καταγραφή για το σύνολο της υποδομής που θα αναπτυχθεί και εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται, ότι η εφαρμογή φιλοξενείται σε υποδομή του G-Cloud, σε ένα περιβάλλον το οποίο θα υποστηρίζει τόσο υψηλή διαθεσιμότητα (high availability) όσο και ανοχή σε σφάλματα (fault tolerance).

Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) της υπηρεσίας φιλοξενείται σε υποδομή του G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και χρησιμοποιεί την υπηρεσία Μicrosoft (Azure).

Θ. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι χρήστες μπορoύν να απευθύνονται στο Αρμόδιο Τμήμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@yna.gov.gr.

Ι. Προσφυγή/Καταγγελία

Σε περίπτωση που αίτημα χρήστη δεν ικανοποιηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χρήστης μπορεί να προσφύγει ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα https://www.dpa.gr.